prof. dr hab. Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Prof. Rajmund Michalski w roku 1987 ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od tego czasu jest pracownikiem naukowym Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje m.in. zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Jest on autorem lub współautorem 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych, w tym w tym kilkudziesięciu w naszym czasopiśmie „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”, z którym współpracuje od roku 2005, a od roku 2016 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma.

Odbył kilka staży naukowych, w tym roczny w Japonii na Uniwersytecie Tohoku (2000/2001), w Wiesbaden (1999, 2002), oraz w Rumunii, Hiszpanii i Grecji. Od roku 2007 jest przedstawicielem PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996). Od roku 2005 organizuje i przewodniczący Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.